Χρήστος Μ. Ενισλείδης
Κατήχησις και Λειτουργική της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας προς χρήσιν των μαθητών της Ε' τάξεως των Γυμνασίων και της αντιστοίχου των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1934]