Νικόλαος Δ. Νικολάου, Δ. Κλήμης (επιμέλεια)
Θεωρητική γεωμετρία δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1962, 6th edition]