Π. Γ. Τσιλήθρας
Εγχειρίδιον ζωολογίας δια την Γ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1960, 4th edition]