Νικόλαος Δ. Νικολάου, Δ. Κάρτσωνας (επιμέλεια)
Θεωρητική γεωμετρία δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1956, 3rd edition]