Βασίλειος Φάβης, Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος
Εκλογαί εξ αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Δια την Β΄ και Γ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1949]