Βασίλειος Φάβης, Κωνστ. Χαραλαμπόπουλος
Εκλογαί εξ αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων δια την Β' και Γ' τάξιν των Γυμνασίων
[1940]