Π. Γ. Τσιλήθρας
Εγχειρίδιον ζωολογίας Α΄ Γυμνασίου
[1974, 16th edition]