Ιωάννης Δ. Μαργαζιώτης
Η Μουσική του σχολείου. Θεωρία - Μελωδικαί ασκήσεις-Τραγούδια Προς χρήσιν των Γυμνασίων, Παρθεναγωγείων, Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των εν τω Πανεπιστημίω μετεκπαιδευομένων Δημοδιδασκάλων
[1952]