Β. Γ. Πετριτσόπουλος, Π. Ι. Γιαννακόπουλος, Α. Γ. Καράλης
Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Γ΄ Γυμνασίου
[1982, 1st edition]