Ε. Π. Παπανούτσος, Ν. Ε. Φραγκίσκος (επιμέλεια)
Στοιχεία ψυχολογίας δια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1951]