Κώστας Καλοκαιρινός
Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή 146 π.Χ - 1453 μ.Χ, Β΄ Λυκείου
[1979, 4th edition]