Παναγιώτης Γαβρεσέας
Εγχειρίδιον Φυτολογίας, Α΄ Γυμνασίου
[1972]