Κώστας Καλοκαιρινός
Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή 146 π.Χ- 1453 μ.Χ, Β΄ Λυκείου
[1981]