Γεωργία Π. Κουλικούρδη
Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία από τον 15αι. Μ.Χ ως σήμερα για τη Γ΄ Γυμνασίου
[1982, 9th edition]