Πόπλιος Βιργίλιος Μάρων (P. Vergilius Maro), Γεώργιος Κ. Γρατσιάτος (σημειώσεις)
Ανθολογία εκ της Βεργιλίου Αινειάδος Βιβλίον Ι-ΙΙΙ, προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ τάξεως του Γυμνασίου
[1926, 4th edition]