Αθανάσιος Γ. Αργυρόπουλος
Μελωδικαί Ασκήσεις (Σολφέζ), προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, Παρθεναγωγείων και Διδασκαλείων
[1939, 2nd edition]