Εμμανουήλ Γαλάνης
Επίτομος λατινική γραμματική προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων
[1904]