Γεώργιος Λ. Παπαοικονόμου
Γραμματική της Δημοτικής για τις ανώτερες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου