Κ. Ξ. Παπανικητόπουλος
Αριθμητική προς χρήσιν των μαθητών και μαθητριών των Γυμνασίων Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεως, των Ημιγυμνασίων και των Ανωτέρων Παρθεναγωγείων
[1938, 11th edition]