Αναστάσιος Λαζάρου
Ιστορία των Νεώτατων Χρόνων. Από της συνθήκης της Βιέννης (1815) μέχρι των ημερών μας. Δια την ΣΤ΄ Τάξιν του Εξατάξιου Γυμνασίου Νέου Τύπου
[1946]