Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ελληνική Ιστορία. Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της Αχαϊκής Συμπολιτείας δια την Α΄ Τάξιν των Ελληνικών Σχολείων
[1922, 17th edition]