Μαρία Σ. Ζερβού
Θεωρητική αριθμητική προς χρήσιν της Α΄ τάξεως των Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των ισοδύναμων σχολείων
[1917, 1st edition]