Λουκιανός, Ιωάννης. Θ. Ρώσσης (μετάφραση, σχόλια)
Λουκιανός Χάρων η Επισκοπούντες και Τίμων ή Μισάνθρωπος. Δια την τρίτην τάξιν των Γυμνασίων και των αντίστοιχων τάξιν των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1927, 1st edition]