Ξενοφών, Γεωρ. Μανολάκος (μετάφραση)
Ξενοφώντος Ελληνικών και Κύρου Παιδείας Εκλογαί μετά Σημειώσεων Ποικίλων. Δια την Τρίτην Τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων.
[1903]