Γ. Χωραφάς, Ι. Μαργαζιώτης
Μέθοδος Μουσικής, σύστημα θεωρητικόν και πρακτικόν προς διδασκαλίαν της μουσικής εις τα Γυμνάσια και Διδασκαλεία
[1932, 2nd edition]