Αθανάσιος Γ. Αργυρόπουλος
Μουσική Αγωγή. Σύστημα διδασκαλίας της Μουσικής μετά σχετικής εγκυκλοπαίδειας (εις τρία τεύχη και συμπλήρωμα)
[1938, 5th edition]