Ιωάν. Θ. Ρώσσης (σχόλια)
Θεόφραστου Χαρακτήρες. Εγκεκριμένοι δια την Γ΄ Τάξιν των Τετρατάξεων Γυμνασίων και την αντίστοιχον τοιαύτην των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1924]