Π. Πούντζας
Αριθμητικά προβλήματα δια τους μαθητάς της Ε΄ τάξεως Δημοτικών Σχολείων
[1947, 1st edition]