Αντώνιος Ν. Χωραφάς
Ελληνική ιστορία από της Αλώσεως της Κων/πόλεως υπό των Φράγκων μέχρι των καθ'ημάς χρόνων δια την τρίτην τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και την αντίστοιχον των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1922, 1st edition]