Αντ. Ν. Χωραφάς, Αντ. Β. Σακελλάριος
Ιστορία της Ελληνικής Αυτοκρατορίας. Από της Μακεδονικής Ηγεμονίας μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων. Και η σύγχρονος Ιστορία της Ευρώπης. Δια την Δ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1938, 4th edition]