Πλάτων, Νικολ. Σ. Γκινόπουλος (επιμ.)
Πλάτωνος Κρίτων. Προς χρήσιν της Γ΄ Τάξεως των Γυμνασίων
[1927]