Γεώργιος Κ. Γαρδίκας
Λογική προς χρήσιν των μαθητών της ανωτάτης τάξεως των Γυμνασίων και των αντιστοίχων αυτοίς σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1934, 2nd edition]