Αντώνης Ν. Συρίγος
Στοιχειώδες βιβλίον προς ευμέθοδον εποπτικήν διδασκαλίαν της γαλλικής γλώσσης δια την Β΄ και την Γ΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και των αντιστοίχων τάξεων Αστικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων επί τη βάσει εικόνων Holzel.
[1921, 1st edition]