Θουκυδίδης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Θουκυδίδης. Το πρώτο βιβλίον κατ΄ εκλογήν εκδοθέν. Δια την Β΄ και Γ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1923, 6th edition]