Κ. Ασώπιος
Περί Ελληνικής Συντάξεως προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων
[1877, 8th edition]