Θεόκριτος, Εμμ. Γ. Γενεράλις (μετάφραση)
Τα διδασκόμενα εν τω Γυμνασίω Βουκολικά Ειδύλλια του Θεοκρίτου, Μετ΄ εισαγωγής, αναλύσεως, ερμηνευτικών σχολίων, λεξιλογίων κ.τ.λ.
[1927, 5th edition]