Ε. Παπατριανταφύλλου
Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου θετικής κατευθύνσεως τριγωνομετρία
[1978, 9th edition]