Νείλος Σακελλαρίου, Δ. Κλήμης (επιμέλεια)
Άλγεβρα δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1963, 7th edition]