Θ. Βαβαλέτσκος, Γ. Μπούσγος
Μαθηματικά Δ΄ Γυμνασίου (θετικής κατευθύνσεως), τόμος Α΄
[1968, 1st edition]