Γ. Μπούσγος, Ι. Ταμβακλής, Παν. Ηλιάδης (επιμέλεια)
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου, τόμος Α΄
[1970, 3rd edition]