Σταμ. Αρ. Παπασταματίου
Περιλήψεις της Ιστορίας. Ιστορία των Νεωτάτων Χρόνων και Αγωγής του Πολίτου. Δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Γυμνασίων και τους Υποψήφιους των Ανωτάτων Σχολών.