Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Μαθηματικά Β΄ τάξεως Γυμνασίου
[1968, 2nd edition]