Βασίλειος Στάικος 
Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου ύλη επιλογής
[1980, 11th edition]