Ν. Κοντόπουλος, Μ. Οικονόμου, Θ. Μακρόπουλος
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων και την Α΄ τάξη των Αστικών Σχολείων
[1943]