Λεωνίδας Σπ. Λιώκης
Στοιχεία Ανόργανης Χημείας Α΄ και Β΄ Λυκείου
[1977, 18th edition]