Ιωάννης Φ. Πανάκης
Μαθηματικά Β΄ Λυκείου τριγωνομετρία
[1977, 6th edition]