Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Ακαδημαϊκόν Απολυτήριον, τρόπος διενέργειας εξετάσεων και επιλογής υποψηφίων δια τας ανωτάτας σχολάς τεύχος Β΄
[1967]