Γ. Σακελλαρίου, Σ. Παρασκευάς
Στοιχεία ψυχολογίας
[1968, 6th edition]