Γεώργιος Βάρβογλης
Οργανική Χημεία Γ΄ Λυκείου
[1977, 17th edition]