Α. Godier, C. Thomas, M. Moreau
Χημεία Β΄ Γυμνασίου
[1975, 7th edition]